بیمارستان ایت الله گلپایگانی شهرستان گوگد، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

خدمات مشاور و مطالعات و طراحی فاز اول و دوم طرح توسعه و بازسازی بیمارستان آیت الله گلپایگانی شهرستان گوگد و انجام خدمات فاز سوم نظارت کارگاهی و نظارت عالیه پروژه با زیربنای بالغ بر 11000 متر مربع در سال 1400 توسط مهندسین مشاور رهروان توسعه نقش جهان انجام پذیرفته است.
کارفرمای پروژه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بوده و بهره بردار پروژه هیات مدیره بیمارستان خیریه شفا حضرت آیت الله گلپایگانی (ره) شهر گوگد می باشد.

ساختمان ژنتیک، دانشکده جغرافیا و زمین شناسی دانشگاه اصفهان

این پروژه با مساحتی بالغ بر 8500 مترمربع در ضلع جنوبی دانشگاه اصفهان واقع شده است. طراحی فاز 1 و 2 پروژه توسط مهندسین مشاور رهروان توسعه نقش جهان و زیر نظر دفتر فنی کارفرمای محترم، دانشگاه اصفهان انجام پذیرفته است.

کلینیک ویژه بیمارستان دکتر شریعتی

این پروژه در تهران،خیابان جلال آل احمد، نرسیده به خیابان کارگر ،در سایت بیمارستان قلب دکتر شریعتی واقع شده است.کارفرمای پروژه مدیریت فنی و نظارت بر طرح های عمرانی و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران بوده و کلیه خدمات طراحی فاز یک ،فازدو و خدمات فاز سه شامل نظارت عالیه و کارگاهی پروژه توسط مهندسین مشاوررهروان توسعه نقش جهان صورت گرفته است.

 

کلینیک ویژه مرکز طبی کودکان

این پروژه در تهران ،انتهای بلوار کشاورز ،خیابان دکترغریب ،خیابان نصرت در سایت مرکز طبی کودکان واقع شده است.

 کارفرمای پروژه مدیریت فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی تهران بوده و کلیه خدمات طراحی فاز یک ،فاز دو و خدمات فاز سه شامل نظارت عالیه و کارو کارگاهی پروژه توسط مهندسین مشاور رهروان توسعه نقش جهان صورت گرفته است.

مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی اصفهان

ساختمان مرکز فناوری دانشگاه اصفهان با مساحتی بالغ بر 3500 متر مربع در سایت دانشگاه صنعتی اصفهان واقع شده و طراحی فاز 1 و 2 این پروژه توسط مهندسین مشاور رهروان توسعه نقش جهان و زیر نظر کارفرمای محترم، دانشگاه صنعتی اصفهان انجام شده است.

طراحی داخلی