ساختمان ژنتیک، دانشکده جغرافیا و زمین شناسی دانشگاه اصفهان

این پروژه با مساحتی بالغ بر 8500 مترمربع در ضلع جنوبی دانشگاه اصفهان واقع شده است. طراحی فاز 1 و 2 پروژه توسط مهندسین مشاور رهروان توسعه نقش جهان و زیر نظر دفتر فنی کارفرمای محترم، دانشگاه اصفهان انجام پذیرفته است.

کلینیک ویژه بیمارستان دکتر شریعتی

این پروژه در تهران،خیابان جلال آل احمد، نرسیده به خیابان کارگر ،در سایت بیمارستان قلب دکتر شریعتی واقع شده است.کارفرمای پروژه مدیریت فنی و نظارت بر طرح های عمرانی و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران بوده و کلیه خدمات طراحی فاز یک ،فازدو و خدمات فاز سه شامل نظارت عالیه و کارگاهی پروژه توسط مهندسین مشاوررهروان توسعه نقش جهان صورت گرفته است.

 

کلینیک ویژه مرکز طبی کودکان

این پروژه در تهران ،انتهای بلوار کشاورز ،خیابان دکترغریب ،خیابان نصرت در سایت مرکز طبی کودکان واقع شده است.

 کارفرمای پروژه مدیریت فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی تهران بوده و کلیه خدمات طراحی فاز یک ،فاز دو و خدمات فاز سه شامل نظارت عالیه و کارو کارگاهی پروژه توسط مهندسین مشاور رهروان توسعه نقش جهان صورت گرفته است.

مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی اصفهان

ساختمان مرکز فناوری دانشگاه اصفهان با مساحتی بالغ بر 3500 متر مربع در سایت دانشگاه صنعتی اصفهان واقع شده و طراحی فاز 1 و 2 این پروژه توسط مهندسین مشاور رهروان توسعه نقش جهان و زیر نظر کارفرمای محترم، دانشگاه صنعتی اصفهان انجام شده است.

طراحی داخلی

مرکز تحقیقات سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی دانشگاه ایران

این پروژه با مساحتی بالغ بر 3500 متر مربع در سایت بیمارستان مطهری واقع شده که طراحی فاز 1 و 2 پروژه توسط مهندسین مشاور رهروان توسعه نقش جهان و زیر نظر کارفرمای محترم، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران انجام پذیرفته است.

مجتمع آموزشی و آزمایشگاههای فنی دانشگاه شهرضا

این پروژه با مساحتی بالغ بر 3500 متر مربع در پردیس دانشگاه شهرضا واقع شده است. طراحی فاز 1 و 2 پروژه توسط مهندسین مشاور رهروان توسعه نقش جهان و زیر نظر کارفرمای محترم، مرکز آموزش عالی شهرضا و دانشگاه اصفهان انجام پذیرفته است.

اورژانس و دانشکده دندانپزشکی بیمارستان فاطمه الزهرا (س) یوسف آباد

این پروژه به عنوان اورژانس و دانشکده دندانپزشکی در تهران، درسایت بیمارستان فاطمه الزهرا(س) منطقه یوسف آباد تهران واقع شده است.
کارفرمای این پروژه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی ایران بوده و کلیه خدمات فاز یک و فاز دو پروژه توسط مهندسین مشاور رهروان توسعه نقش جهان صورت گرفته است.

مرکز جراحی محدود سلامت پردیس سپاهان شهر

با زیر بنایی در حدود 2500 متر مربع به عنوان کلینیک جراحی محدود شبانه روزی در سپاهان شهر اصفهان واقع شده است. کار فرمای پروژه شرکت سپاهان سلامت پردیس بوده و خدمات فاز های 1 و 2 و3 این پروژه توسط مهندسین مشاور رهروان توسعه نقش جهان طی سال های 95 – 94 در حال انجام می باشد..

مجتمع بین راهی گلدشت

این مجتمع با مساحتی بالغ بر10000 مترمربع به عنوان مجتمع خدمات گردشگری در جاده نجف آباد اصفهان احداث خواهد شد، خدمات فاز 2 معماری، سازه، برق و مکانیک این مجتمع طی همکاری فی مابین مهندسین مشاور رهروان توسعه نقش جهان با استودیو معماری نقش انجام پذیرفته است.