کلینیک ویژه بیمارستان فیروزآبادی تهران

این پروژه در شهر ری ،خیابان عروجی ،در سایت بیمارستان فیروز آبادی واقع شده است .

کارفرمای پروژه بیمارستان فیروزآبادی بوده و کلیه خدمات طراحی فاز یک و فاز دو پروزه توسط مهندسین مشاور رهروان توسعه نقش جهان صورت گرفته است.

دیدگاه های این مطلب بسته شده اند.