کنترل ضوابط استقرار، استحکام و ایمنی طبق آیین نامه استقرار مدارس و مراکز غیر دولتی