کلینیک ویژه مرکز طبی کودکان

این پروژه در تهران ،انتهای بلوار کشاورز ،خیابان دکترغریب ،خیابان نصرت در سایت مرکز طبی کودکان واقع شده است.

 کارفرمای پروژه مدیریت فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی تهران بوده و کلیه خدمات طراحی فاز یک ،فاز دو و خدمات فاز سه شامل نظارت عالیه و کارو کارگاهی پروژه توسط مهندسین مشاور رهروان توسعه نقش جهان صورت گرفته است.

دیدگاه های این مطلب بسته شده اند.