کلینیک ویژه مرکز آموزشی ودرمانی شهید مطهری

این پروژه در تهران ،خیابان ولیعصر ،خیابان رشید یاسمی در سایت مرکز آموزشی و درمانی شهید مطهری واقع شده است.

کارفرمای پروژه مرکز آموزشی و درمانی شهید مطهری بوده و کلیه خدمات طراحی فاز یک و فاز دو پروژه توسط مهندسین مشاور رهروان توسعه نقش جهان صورت گرفته است .

دیدگاه های این مطلب بسته شده اند.