کلینیک ویژه بیمارستان شهید اکبرآبادی

این پروژه در تهران ،خیابان مولوی ،نبش خیابان رئیس عبداللهی در سایت بیمارستان شهید اکبر آبادی واقع شده است.

کارفرمای پروژه بیمارستان شهید اکبر آبادی بوده و کلیه خدمات طراحی فاز یک و فاز دو پروژه توسط مهندسین مشاور رهروان توسعه نقش جهان صورت گرفته است .

 

دیدگاه های این مطلب بسته شده اند.