طراحی و طرح تقویت سازه پیست دوچرخه سواری آزادی

ارائه طرح تقویت و نوسازی پیست دوچرخه سواری مجموعه ورزشی آزادی یکی دیگر از پروژه هایی بوده است که پرسنل مهندسین مشاور رهروان توسعه نقش جهان در همکاری با مهندسین مشاور ماهر و همکاران انجام داده اند.

دیدگاه های این مطلب بسته شده اند.