هتل باب المراد عراق – بغداد طراحی سازه

  با زیر بنایی حدود 14000 متر مربع به عنوان اقامتگاه زائران در شهر (کاظمین-بغداد) عراق واقع شده است. کارفرمای پروژه جناب آقای شهرستانی بوده و طراحی سازه آن توسط مهندسین مشاور رهروان توسعه نقش جهان در سال 93 صورت گرفته است. این پروژه هم اکنون درحال اجرا می باشد.