مرکز سلامت جامع شهری کهریزک

این پروژه به عنوان مرکز جامع سلامت در شهرستان کهریزک تهران واقع شده است.

کارفرمای پروژه شبکه بهداشت  و درمان شهرستان ری بوده وتوسط خیر محترم جناب آقای مهندس صادقی ساخته می شود.کلیه خدمات طراحی فاز یک و فاز دو پروژه توسط مهندسین مشاور رهروان توسعه نقش جهان صورت گرفته است.

دیدگاه های این مطلب بسته شده اند.