مرکز آموزشی و درمانی شهید مطهری BICU

این پروژه در تهران ،خیابان ولیعصر ،خیابان رشید یاسمی  در سایت مرکز آموزشی و درمانی شهید مطهری واقع شده است.

کارفرمای پروژه مرکز آموزشی و درمانی شهید  مطهری بوده و کلیه خدمات طراحی فاز یک و فاز دو پروژه توسط مهندسین مشاور نقش جهان صورت گرفته است .

دیدگاه های این مطلب بسته شده اند.