مدرسه تک کلاسه روستایی -سروان، بلوچستان

خدمات طراحی سازه این مدرسه طی همکاری مهندسین مشاور رهروان توسعه نقش جهان با مهندسین مشاور صراط میثاق در سال 95 انجام پذیرفته است.