طرح توسعه بیمارستان شهید مدنی کرج

طراحی توسعه بیمارستان شهید مدنی کرج در سال 1393 توسط مهندسین مشاور رهروان توسعه نقش جهان صورت گرفته است.

کارفرمای پروژه بیمارستان شهید مدنی کرج بوده و پروژه هم اکنون در حال بهره برداری می باشد.

دیدگاه های این مطلب بسته شده اند.