طرح بازسازی خوابگاه شماره 9 خواهران و خوابگاه امام علی (ع) دانشگاه صنعتی اصفهان

خوابگاه امام علی (ع) دانشگاه صنعتی اصفهان
این پروژه با مساحتی بالغ بر 1500 مترمربع در سایت دانشگاه صنعتی اصفهان واقع می باشد که طراحی فاز 1 و 2 پروژه توسط مهندسین مشاور رهروان توسعه نقش جهان و زیر نظر
کارفرمای محترم، دانشگاه صنعتی اصفهان انجام پذیرفته است.

خوابگاه شماره 9 خواهران دانشگاه صنعتی اصفهان
این پروژه با مساحتی بالغ بر 12500 مترمربع در سایت دانشگاه صنعتی اصفهان واقع می باشد که طراحی فاز 1 و 2 پروژه توسط مهندسین مشاور رهروان توسعه نقش جهان و زیر نظر کارفرمای محترم، دانشگاه صنعتی اصفهان انجام پذیرفته است.

دیدگاه های این مطلب بسته شده اند.