ساختمان اداری – آموزشی دانشگاه علمی – کاربردی واحد سیستان و بلوچستان

این پروژه به عنوان ساختمان اداری – آموزشی در سیستان و بلوچستان ،شهر زاهدان واقع شده است.

کارفرمای پروژه دانشگاه علمی – کاربردی بوده و کلیه خدمات طراحی فاز یک ،فاز دو وخدمات فاز سه شامل نظارت عالیه و کارگاهی پروژه توسط مهندسین مشاور توسعه نقش جهان صورت گرفته است .

دیدگاه های این مطلب بسته شده اند.