ردیف نام و نام خانودگی سمت در هیئت مدیره یا شرکت رشته/مقطع تحصیلی تاریخ اخذ مدرک سمت در شرکت کل سابقه نوع همکاری
1 فرهاد رحمانیان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره کارشناس-عمران 1380 مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 20 تمام وقت
2 مهدی قائمیان کارشناس ارشد کارشناسی ارشد-معماری 1360 طراح معماری 40 پاره وقت
3 مریم ابراهیمی کارشناس ارشد کارشناس ارشد-معماری 1382 مسئول واحد معماری 20 تمام وقت
4 طیبه فارسی کارشناس ارشد دکترا-معماری 1388 طراح معماری 15 تمام وقت
5 مهرنوش شکیبا کارشناس ارشد کارشناسی ارشد-معماری 1382 طراح معماری 20 تمام وقت
6 علیرضا مولوی نایب رئیس هیات مدیره کارشناسی ارشد-معماری 1381 طراح معماری-معاونت اجرایی 20 تمام وقت
7 عباس کریمیان کارشناس ارشد کارشناسی ارشد-معماری 1385 طراح معماری 16 پاره وقت
8 ریحانه عیلپور کارشناس ارشد کارشناسی ارشد-معماری 1396 طراحی داخلی 5 تمام وقت
9 نرگس رحمانیان کارشناس کارشناس-معماری 1399 طراح معماری 3 تمام وقت
10 علیرضا کامرانی کارشناس کارشناس ارشد- معماری داخلی 1387 طراح معماری-معاونت پژوهشی 25 تمام وقت
11 مینا سهرابی کارشناس کارشناس معماری 1399 طراح معماری 3 تمام وقت
12 محمد جهانمرد کارشناس ارشد کارشناسی ارشد-عمران 1393 طراح سازه 10 تمام وقت
13 مسعودرحمانیان کارشناس کارشناس-عمران 1398 طراح سازه-حسابداری 5 تمام وقت
14 آقای شیرزادی کارشناس کارشناس-عمران 1394 طراح سازه 8 تمام وقت
15 رضا عبداللهی کارشناس ارشد دکترای-عمران 1398 طراح سازه 13 تمام وقت
16 مریم امینی رئوف کارشناس کارشناسی-مکانیک 1376 مسئول واحد مکانیک 25 تمام وقت
17 سپیده رمضانی کارشناس کارشناس-مکانیک 1390 طراح مکانیک 10 تمام وقت
18 روحام یاوری کارشناس کارشناس-مکانیک 1386 طراح مکانیک 15 تمام وقت
19 رضا عسگری کارشناس کارشناس-مکانیک 1395 طراح مکانیک 10 تمام وقت
20 رزیتا گنجعلی کارشناس کارشناس-مکانیک 1393 طراح مکانیک 16 تمام وقت
21 نیلوفر مشرف کارشناس کارشناس- برقی 1386 مسئول واحد برق 10 تمام وقت
22 فهیمه بخشنده کارشناس کارشناس- برقی 1393 طراح برق 10 تمام وقت
23 سیما سموعی کارشناس ارشد کارشناس ارشد- برقی 1396 طراح برق 10 تمام وقت
24 مصطفی داودوندی کارشناس کارشناس ارشد-برقی 1388 طراح برق 13 تمام وقت
25 احمد سیروس کارشناس کارشناس-برقی 1391 طراح برق 10 تمام وقت
26 محمدرضا سلطانی کارشناس ارشد دکترا-برق 1385 طراح برق 13 تمام وقت
27 پیام لاریزاده عضو هیات مدیره کارشناس ارشد- مدیریت 1383 مسئول واحد پیمان و رسیدگی 20 تمام وقت
28 مینا سجادی جزی کارشناس کارشناس-حسابداری 1382 معاونت امورمالی 15 تمام وقت
29 فریدالدین سجادی کارشناس کارشناس-مکانیک 1391 مسئول کامپیوتر 5 تمام وقت
30 عرفان رحمانیان متفرقه اموراداری 1 تمام وقت
31 متین رحمانیان متفرقه اموراداری 1 تمام وقت
32 هوشنگ شانوازلو متره و برآورد کارشناسی 1394 مسئول کنترل پروژه 7 تمام وقت