ردیف نام و نام خانودگی سمت در هیئت مدیره یا شرکت رشته/مقطع تحصیلی تاریخ اخذ مدرک سمت در شرکت کل سابقه نوع همکاری
1 فرهاد رحمانیان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره کارشناس-عمران 1380 مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 20 تمام وقت
2 مهدی قائمیان کارشناس ارشد کارشناسی ارشد-معماری 1360 طراح معماری 40 تمام وقت
3 طیبه فارسی کارشناس ارشد دکترا-معماری 1388 طراح معماری 15 تمام وقت
4 مهرنوش شکیبا کارشناس ارشد کارشناسی ارشد-معماری 1382 طراح معماری 18 تمام وقت
5 علیرضا مولوی نایب رئیس هیات مدیره کارشناسی ارشد-معماری 1381 طراح معماری-معاونت اجرایی 20 تمام وقت
6 ریحانه عیلپور کارشناس ارشد کارشناسی ارشد-معماری 1396 طراحی داخلی 5 تمام وقت
7 مهدیه بکتاشیان کارشناس کارشناسی-معماری 1387 طراح معماری 5 تمام وقت
8 نرگس رحمانیان کارشناس کارشناسی-معماری 1399 طراح معماری 3 تمام وقت
9 علیرضا کامرانی کارشناس کارشناسی-معماری داخلی 1387 طراح معماری-معاونت پژوهشی 25 تمام وقت
10 محمد جهانمرد کارشناس ارشد کارشناسی ارشد-عمران 1393 طراح سازه 10 تمام وقت
11 مسعودرحمانیان کارشناس کارشناسی-عمران 1398 طراح سازه-حسابداری 5 تمام وقت
12 عرفان محمدی فرید کارشناس کارشناسی-عمران 1391 طراح سازه-قراردادها 10 تمام وقت
13 علیرضا محمدی کارشناس کارشناسی-عمران 1397 طراح سازه 5 تمام وقت
14 محمد مهدی شاهرخی کارشناس کارشناسی-عمران 1387 ناظرابنیه 11 تمام وقت
15 مهدی مولوی کارشناس کارشناسی-عمران 1381 پیمان رسیدگی 5 تمام وقت
16 پیام لاریزاده عضو هیئت مدیره کارشناسی ارشد-مدیریت ساخت 1383 سرپرست بخش  پیمان رسیدگی 20 تمام وقت
17 مریم امینی رئوف کارشناس کارشناسی-مکانیک 1376 مسئول واحد مکانیک 20 تمام وقت
18 محمد مهدی دهاقین کارشناس ارشد کارشناسی ارشد-مکانیک 1388 ناظر مکانیک 27 تمام وقت
19 بهرام الوند کارشناس کارشناسی-مکانیک 1371 ناظر مکانیک 20 تمام وقت
20 آرمین الوند کارشناس کارشناسی-مکانیک 1395 ناظر مکانیک 5 تمام وقت
21 فهیمه بخشنده کارشناس کارشناسی-تاسیسات برقی 1393 طراح برق 10 تمام وقت
22 نیلوفر مشرف کارشناس کارشناسی-تاسیسات برق 1386 طراح برق 10 تمام وقت
23 آیدا قدسیان کارشناس کارشناسی-تاسیسات برقی 1393 طراح برق 5 تمام وقت
24 محمد فرهادی کارشناس کارشناسی-تاسیسات برقی 1386 ناظر برق 12 تمام وقت
25 محمدرضا سلطانی کارشناس دکترا-برق 1385 طراح برق 13 تمام وقت
26 مینا سجادی جزی کارشناس کارشناس-حسابداری 1382 معاونت امورمالی 15 تمام وقت
27 فریدالدین سجادی کارشناس کارشناس-مکانیک 1391 مسئول کامپیوتر 5 پاره وقت
28 عرفان رحمانیان متفرقه اموراداری 1 تمام وقت
29 متین رحمانیان متفرقه اموراداری 1 تمام وقت
30 فاطمه قنبری متفرقه مسئول دفتر 3 تمام وقت