دانشکده دریانوردی چابهار

طراحی و محاسبات سازه این دانشکده طی همکاری با مهندسین مشاور ماهر و همکاران صورت پذیرفته است.

دیدگاه های این مطلب بسته شده اند.