بیمارستان 200 تختخوابی زاهدان

طراحی و محاسبات سازه این بیمارستان طی همکاری با مهندسین مشاورمعماری موج نو صورت پذیرفته است.مساحت این پروژه بالغ بر 25000 متر مربع بوده و به عنوان بیمارستان آموزشی مورد استفاده قرار می گیرد .

دیدگاه های این مطلب بسته شده اند.