بیمارستان 200 تختخوابی بوشهر

طراحی و محاسبات سازه این بیمارستان طی همکاری با مهندسین مشاورماهر و همکاران صورت پذیرفته است.مساحت این پروژه بالغ بر 20000 متر مربع بوده و به عنوان بیمارستان آموزشی مورد استفاده قرار می گیرد .

دیدگاه های این مطلب بسته شده اند.