بیمارستان آیت الله کاشانی شهر کرد

طراحی و محاسبات سازه طی این پروژه طی همکاری با مهندسین مشاور ماهر و همکاران انجام شده است.

دیدگاه های این مطلب بسته شده اند.