اورژانس و کلینیک ویژه بیمارستان شهدای یافت آباد

این پروژه در تهران ،بلوار الغدیر یافت آباد در سایت بیمارستان شهدای یافت آبادواقع شده است.

کارفرمای پروژه بیمارستان شهدای یافت آباد بوده است و کلیه خدمات طراحی فاز یک و فاز دو پروژه توسط مهندسین مشاوررهروان توسعه نقش جهان صورت گرفته است.

دیدگاه های این مطلب بسته شده اند.